• Over ons
  • Contact
  • Bedrukt
  • SUP
  • Retourneren
  • Inloggen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE

NEDERLANDSE VERENIGING VAN GROOTHANDELAREN IN PAPIER EN
VERPAKKINGSMATERIALEN (NVGP)

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
NVGP:  Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in papier en verpakkingsmaterialen

Ons:     het lid van de NVGP die als (verkopende) partij optreedt
Afnemer; Wederpartij; Opdrachtgever;
Koper;  iedere wederpartij die met het lid van de NVGP een overeenkomst aangaat of is aangegaan
danwel om een offerte vraagt of wie door het lid een offerte wordt
toegestuurd Goederen; Producten; Artikelen;
Zaken: alle objecten die onderwerp van een overeenkomst met
het lid van de NVGP kunnen zijn.
De begrippen worden door elkaar gebruikt al naar gelang hun specifieke toepassing.

ARTIKEL 2:TOEPASSELIJKHEID
2.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle
overeenkomsten met ons van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.
2.2        Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien wij dit nadrukkelijk
schriftelijk vermelden of erkennen.
2.3  Andere  algemene  voorwaarden,  zoals inkoopvoorwaarden van wederpartijen, zullen, voorzover
zij niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden, slechts toepasselijk zijn, indien
wij dit bij afzonderlijk geschrift nadrukkelijk hebben bevestigd.
2.4        Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulpkrachten van ons,
die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie
wij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren.
2.5        De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.

ARTIKEL 3: OFFERTES
3.1        Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt
gesteld. Niettemin hebben wij het recht ons aanbod te herroepen, zolang als de wederpartij het
aanbod nog niet heeft aanvaard.
3.2      Bij  een  samengestelde prijsopgave  welke  is opgenomen in een offerte bestaat geen
verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen
een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3.3        Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en producten
en gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.4        Afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren, technische gegevens en dergelijke in brochures,
offertes en overeenkomsten dienen dusdanig te worden begrepen dat de wederpartij rekening moet
houden met kleine afwijkingen, die de grenzen van het normale niet te buiten gaan (zie daartoe
tevens de artikelen 8 en 22).

ARTIKEL   4:    TOTSTANDKOMING   OVEREENKOMSTEN   EN BEVESTIGING
4.1        Indien en voor zover wij in een offerte een termijn voor aanvaarding hebben gesteld,
komt een overeenkomst tot stand door volledige, schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van
die offerte door de wederpartij binnen de gestelde termijn.
4.2        In alle andere gevallen komt een overeenkomst pas tot stand door schriftelijke
orderbevestiging van onze zijde of door levering door ons. In het laatste geval wordt de factuur
van ons als schriftelijke orderbevestiging beschouwd.
4.3        Overeenkomsten welke tot stand zijn gebracht door bemiddeling  van  onze  
vertegenwoordigers/agenten, binden ons eerst nadat deze door ons schriftelijk zijn
bevestigd, danwel nadat wij tot levering zijn overgegaan.

ARTIKEL 5: ANNULERING
5.1        Annulering door de wederpartij van een overeenkomst (order) is zonder de expliciete
schriftelijke instemming van ons niet mogelijk. Het verzoek tot annulering moet schriftelijk aan
ons worden gedaan.
5.2       Indien het verzoek tot annulering door ons wordt geaccepteerd zijn wij gerechtigd aan die
instemming voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 6: ONTBINDING
6.1        Indien de wederpartij aan één van zijn verplichtingen uit een met ons gesloten
overeenkomst niet, danwel niet tijdig voldoet alsmede ingeval van niet tijdige betaling van voor
invordering vatbare bedragen, onderbreking van betaling, aanvraag van surséance van betaling,
aanvraag van faillissement, toepassing van een schuldsaneringsregeling of onder curatele stelling
van de wederpartij of bij liquidatie van de onderneming van de wederpartij, zijn wij gerechtigd om
de overeenkomst alsmede andere nog onuitgevoerde overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden en
schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN
7.1     Tenzij  uitdrukkelijk  anders  vermeld  gelden geoffreerde of overeengekomen prijzen in
Euro’s. Indien prijzen in buitenlandse valuta zijn vermeld en de tegenwaarde in Euro’s is
aangegeven, zal deze tegenwaarde slechts bij benadering gelden.
7.2        Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onze prijzen:
▪    exclusief BTW;
▪    op  basis  van  door  ons  gehanteerde minimum- hoeveelheden;
▪    af magazijn;
▪    exclusief  in-  en  uitvoerrechten  alsmede  enige andere overheidsheffing;
▪   exclusief kosten van transport, op- en overslag
▪    exclusief kosten van verzekering;
▪    exclusief verwijderingsbijdrage;
▪    exclusief milieuheffingen of –milieutoeslagen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd;
▪    exclusief kosten van kwaliteitscontroles.

7.3        Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode
tussen de datum van aanbieding en de datum van levering of indien sprake is van (extra) heffingen
van overheidswege, hebben wij het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen,
ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de
aanbieding c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke
voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan
5% van de overeengekomen prijs af dan heeft afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te
ontbinden. Wij zijn in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.
7.4       Prijswijzigingen ten gevolge van koersfluctuaties en wijzigingen in de wisselkoersen
tussen de Euro en andere valuta, wanneer enige betaling in verband met de levering in andere dan de
Euro dient te worden uitgevoerd, zijn voor rekening van afnemer voorzover deze wijzigingen meer dan
5 % afwijken van de koers zoals die gold op de datum van bevestiging van de overeenkomst.

ARTIKEL 8: HOEVEELHEDEN/MATEN
8.1        De door een wederpartij bestelde hoeveelheden worden door ons automatisch aangepast aan
door ons gehanteerde minimum hoeveelheden/ verpakkingseenheden.
8.2        De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven
waarbij het ons is toegestaan af te wijken van de opgegeven danwel overeengekomen hoeveelheid. De
mate van afwijking is geregeld in artikel 22 van deze algemene voorwaarden.
8.3        De afgeleverde hoeveelheden worden door ons op het afleveringsdocument vermeld.
8.4       Indien afnemer een eventueel bezwaar tegen het afleveringsdocument niet binnen uiterlijk
24 uur na ontvangst daarvan schriftelijk aan ons kenbaar maakt, wordt de op het afleveringsdocument
vermelde hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.
8.5        Tenzij uitdrukkelijk aangegeven gelden alle door ons opgegeven maten bij benadering.
Indien de maten door de wederpartij zijn verstrekt dragen wij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
8.6        Het door de wederpartij na het totstandkomen van de overeenkomst wijzigen van opgegeven
maten brengt met zich mee dat de eventueel daarmee samenhangende kosten door ons in rekening kunnen worden gebracht bij de wederpartij.

ARTIKEL 9: PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING
9.1        Een overeengekomen levertijd begint te lopen op de dag waarop de schriftelijke
orderbevestiging gedateerd is, dan wel (bij gebreke van een schriftelijke opdrachtbevestiging) op
de dag waarop de wederpartij ons voor het eerst schriftelijk aanspreekt op levering op een bepaalde
datum. De levertijd begint echter niet te lopen dan nadat de wederpartij ons alle voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, bescheiden, eventueel benodigde vergunningen en
te behandelen materialen ter beschikking heeft gesteld.
9.2        De door ons opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale
termijnen. Overschrijding van zo’n termijn geeft afnemer niet het recht de overeenkomst te
ontbinden tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en
billijkheid van afnemer niet langer kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. Ontbindt
afnemer de overeenkomst dan vloeit daaruit voor ons geen verplichting voort tot het vergoeden van
enige schade, door afnemer terzake geleden.
9.3        Alvorens de wederpartij tot ontbinding, als genoemd in
artikel 9.2, kan overgaan dienen wij bij niet tijdige levering schriftelijk in gebreke te worden
gesteld en dient ons een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog onze
verplichtingen na te komen.
9.4        Plaats van levering is ons magazijn in de plaats van onze (hoofd-)vestiging.
9.5        Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle
daaraan verbonden rechtsgevolgen.
9.6        Indien afnemer ons vóór levering kenbaar maakt de artikelen op een andere dan op de
overeengekomen plaats te willen ontvangen, dan zullen wij hieraan voldoen voor zover dit
redelijkerwijs van ons verlangd kan worden. Indien het door ons voldoen aan dit verzoek extra
kosten met zich brengt is afnemer gehouden ons die extra kosten te vergoeden. Indien wij aan het
verzoek van afnemer voldoen is het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden van overeenkomstige
toepassing.
9.7      Afnemer dient erop toe te zien dat eventuele douanedocumenten tijdig aan de
verantwoordelijke autoriteiten worden geretourneerd bij gebreke waarvan
de   daarmee  samenhangende  extra  kosten  voor rekening van afnemer komen.

ARTIKEL 10: VERVOER
10.1      Indien wij voor het vervoer van voor afnemer bestemde zaken zorgdragen geschiedt dit voor
rekening en risico van afnemer op een door ons te bepalen wijze.
10.2      Tenzij het vervoer geschiedt met eigen vervoer zijn de
goederen tijdens het vervoer niet verzekerd. Afnemer dient hiervoor zelf zorg te dragen.
10.3      Indien blijkt dat aflevering niet mogelijk is op de door afnemer aangegeven plaats dan
zullen de in verband daarmee te maken extra kosten voor rekening van afnemer zijn.
10.4      Levering geschiedt steeds naast het voertuig, dat de artikelen bezorgt. De afnemer is
verplicht de artikelen aldaar in ontvangst te nemen. Afnemer draagt samen met ons zorg voor het
lossen van de goederen. Blijft afnemer hiermee in gebreke dan komen de daardoor door ons te maken
extra kosten voor zijn rekening.

ARTIKEL 11: EMBALLAGE EN GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN
11.1     Tenzij uitdrukkelijk door ons anders vermeld is de emballage in de prijs van onze
artikelen begrepen. Onder emballage wordt hier niet verstaan de commerciële verpakking. Wij
berekenen voor de emballage geen statiegeld tenzij wij daartoe van overheidswege zijn verplicht, of
zulks door ons uitdrukkelijk is vermeld.
11.2      Indien onze goederen worden afgeleverd op zogeheten Europallets of op pallets die deel
uitmaken van een palletpool, zullen wij deze pallets als emballage in rekening brengen, tenzij ons
bij aflevering identieke, onbeschadigde pallets retour worden gegeven.
11.3      Indien wij door onze afnemer of van overheidswege verplicht worden om bij aflevering van
onze producten emballage of door ons geleverde en gebruikte verpakkingsmaterialen mee terug te
nemen dan komen de daarmee samenhangende kosten, daaronder eventueel de kosten van vernietiging
begrepen, voor rekening van afnemer.
11.4      Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets en dergelijke, voorzover niet
bestemd voor eenmalig gebruik, blijven ons eigendom. De afnemer blijft aansprakelijk voor de hem
toegezonden emballage, ook als  daarvoor  geen  statiegeld  wordt  berekend.  De
afnemer is gehouden de in zijn bezit zijnde lege retouremballage op kosten van de afnemer zo
spoedig mogelijk aan ons te retourneren tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11.5      In rekening gebracht emballagemateriaal (statiegeld) wordt door ons gecrediteerd nadat
dit emballagemateriaal onbeschadigd in ons magazijn is teruggekeerd. Bij lichte beschadiging
behouden wij ons het recht voor minder te crediteren dan het in rekening gebrachte statiegeld. Bij
omvangrijke beschadiging wordt geen bedrag gecrediteerd en staat het emballagemateriaal ter
beschikking van afnemer, hetgeen wij hem zullen melden.

ARTIKEL 12: OPSLAG
12.1      Indien door afnemer gekochte/bestelde zaken niet door ons kunnen worden afgeleverd op het
overeengekomen tijdstip zullen wij deze zaken voor risico van afnemer opslaan. De daaraan verbonden
kosten komen voor rekening van afnemer.
12.2      Wij kunnen met de wederpartij overeenkomen dat wij
aan hem/haar verkochte of door hem/haar bestelde artikelen in ons magazijn opslaan. Uitgangspunt
daarbij zal steeds zijn dat wij gerechtigd zijn de opgeslagen artikelen direct en volledig te
factureren. De wederpartij kan over deze artikelen op afroep beschikken.
12.3      Indien de wederpartij van deze mogelijkheid gebruik maakt kan een afzonderlijke
afroeporder-overeenkomst gesloten worden.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1      Alle bij de afnemer aanwezige zaken afkomstig van ons, zijn, zolang de afnemer nog enige
betalingsverplichting jegens ons heeft, eigendom van ons krachtens het in dit artikel opgenomen
eigendomsvoorbehoud.
13.2      Alle door ons geleverde en nog te leveren zaken, blijven eigendom van ons totdat de
afnemer alle verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen.
13.3      De afnemer is niet bevoegd de geleverde zaken op welke wijze dan ook te vervreemden of te
bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden, tenzij wij daarvan op de hoogte
zijn gebracht en daarmee hebben ingestemd. Komt afnemer deze verplichting niet na dan is de
koopprijs terstond en in zijn geheel opeisbaar.
13.4      Afnemer    is    verplicht    de    inhoud    van    deze
eigendomsvoorbehoudbepaling ter kennis te brengen van degene aan wie door hem, door ons geleverde
zaken, al dan niet tot zekerheid, in stil pand worden gegeven.
13.5     Afnemer verleent ons reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te
betreden waar onze goederen zich bevinden teneinde onze eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.

ARTIKEL 14: RECLAMES
14.1      Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig als mogelijk daarna- te
(laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de
overeenkomst beantwoordt, te weten:
▪    of de juiste zaken zijn geleverd;
▪    of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is
overeengekomen;
▪    of   de   afgeleverde   zaken   voldoen   aan   de
kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal
gebruik en/of handelsdoeleinden.
14.2      Reclames dienen, met inachtneming van het bepaalde
in artikel 8.4, door afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk aangetekend met
bericht van ontvangst aan ons kenbaar te worden gemaakt.
14.3      Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades dienen door afnemer op de vrachtbrief of het
afleveringsdocument kenbaar te worden gemaakt.
14.4      Indien bij ontvangst van de zaken op de vrachtbrief of
reçu geen opmerking is gemaakt met betrekking tot eventuele beschadigde zaken,   verpakking en/of
emballage geldt zulks als volledig bewijs dat koper de geleverde zaken bij aflevering in ieder
geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
14.5     Het enkele feit dat een reclame wordt onderzocht impliceert niet automatisch dat wij enige
aansprakelijkheid terzake erkennen.
14.6      Een klacht dient tenminste te bevatten een uitvoerige
en nauwkeurige omschrijving van het gebrek alsmede een opgave van verdere gegevens waaruit kan
worden afgeleid dat de geleverde en door afnemer afgekeurde zaken identiek zijn.
14.8      Indien de klachten een deel van de geleverde zaken betreffen kan dat geen aanleiding zijn
tot afkeuring van de gehele partij tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval
redelijkerwijze niet als bruikbaar is te beschouwen.
14.9     Op de afnemer rust het bewijs van de stelling of stellingen dat sprake zou zijn van
non-conformiteit van geleverde zaken.
14.10    Indien een klacht ten aanzien van een geleverde zaak gerechtvaardigd is, zullen wij tot
niet meer gehouden zijn dan het voor onze rekening vervangen van de afgekeurde zaak, dan wel (naar
keuze van ons) het crediteren van de wederpartij voor een bedrag gelijk aan de door de wederpartij
verschuldigde prijs van de afgekeurde zaak.
14.11    In geval van totale vervanging of vergoeding van zaken
wordt rekening gehouden met het reeds verbruikte deel daarvan.
14.12    Afnemer   zal   het   afgekeurde   product   aan   ons retourneren na onze voorafgaande
schriftelijke toestemming en onder door ons te bepalen voorwaarden.
14.13    Elke aanspraak van afnemer vervalt nadat hij/zij het gekochte in gebruik heeft genomen,
heeft bewerkt of verwerkt, heeft bedrukt of gesneden, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen,
heeft laten bewerken of verwerken, heeft laten bedrukken of snijden, danwel aan derden heeft
doorgeleverd, tenzij afnemer aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest de reclame
in een eerder stadium aan ons kenbaar te maken.
14.14    De reclametermijn op door ons verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die
termijn niet schriftelijk tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende
transactie met ons correct weer te geven.
14.15   Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt afnemer geacht het
geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd alsdan worden reclames niet meer door
ons in behandeling genomen.
14.16    Wij zijn van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet
gehouden klachten over gebreken te accepteren en/of te onderzoeken indien afnemer niet op stipte
wijze zijn betalingsverplichtingen danwel andere verplichtingen jegens ons is nagekomen en ook niet
in het geval dat afnemer en/of derden al dan niet op last van afnemer,
zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, enige wijziging of reparatie aan de door ons
geleverde zaken hebben aangebracht respectievelijk hebben verricht.
14.17    Klachten geven aan de wederpartij niet het recht tot opschorting van
betalingsverplichtingen of andere jegens ons bestaande verplichtingen over te gaan.

ARTIKEL 15: BETALING
15.1      Zaken, afgehaald in onze showroom/aan ons magazijn dienen contant te worden betaald
tenzij met koper uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
15.2      Betaling zal steeds plaats dienen te vinden binnen 8 dagen na de factuurdatum, zonder
enige korting of verrekening, ten kantore van ons of door overschrijving op de op de factuur
aangegeven bankrekening van ons.
15.3    Wij zijn steeds gerechtigd bij uitvoering van de overeenkomst te besluiten goederen
uitsluitend onder rembours te leveren, danwel betaling vooraf te verlangen.
15.4      Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal hij geacht worden van
rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
15.5     Vanaf dat moment zal de zogenaamde wettelijke handelsrente verschuldigd zijn als bedoeld
in artikel
6:119a en 6:120 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten gemaakt teneinde de nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen, voor rekening
van de wederpartij zijn, behoudens voor zover wij door onherroepelijke rechterlijke uitspraak te
dier zake in het ongelijk zijn gesteld.
15.6      De buitengerechtelijke incassokosten zullen geacht worden tenminste 15% van het nog
verschuldigde bedrag belopen, met een minimum van 250 Euro.
15.7      Het  niet,  niet-tijdig  of  niet-volledig  voldoen  door afnemer aan zijn verplichtingen
tot betaling geeft ons het recht nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst onzerzijds op te
schorten totdat door afnemer wel aan deze verplichting is voldaan. Te onzer keuze hebben wij ook
het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd ons recht op schadevergoeding in verband met de
latere, danwel de niet-uitvoering van de overeenkomst.

15.8     Door afnemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente
en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de
wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 16: OVERMACHT
16.1      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen
na te komen, stakingen in ons bedrijf daaronder begrepen.
16.2      In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de
overmachtstoestand het ons onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren.
16.3    Bij blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat wij
gehouden zijn aan de wederpartij enige schade te vergoeden.
16.4      Indien de overmachtstoestand aan onze zijde langer dan één maand duurt dan heeft de
wederpartij het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden echter zonder dat zijnerzijds
aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van geleden schade.

ARTIKEL 17: GARANTIE
17.1    Met  inachtneming van  de  in  deze  algemene voorwaarden genoemde beperkingen garanderen
wij de deugdelijkheid van de door ons geleverde zaken mits al onze instructies met betrekking tot
het gebruik van deze zaken strikt zijn opgevolgd. Onder zaken als bedoeld in dit artikel zijn mede
te verstaan verpakkingsmachines en/of –apparaten.
17.2      De garantie op verpakkingsmachines en/of -apparaten vangt aan op de dag van aflevering
van die zaken. De garantieperiode verstrijkt 6 maanden daarna.
17.3     Wij aanvaarden uitsluitend aansprakelijkheid voor gebreken waarvan afnemer aantoont dat
deze uitsluitend of overwegend als een direct gevolg van verkeerde vervaardiging of verkeerde door
ons gekozen bewerking danwel als gevolg van door ons gebruikte ondeugdelijke materialen. Indien het
gebrek het gevolg is van enige andere oorzaak, zijn wij niet aansprakelijk.
17.4      Niet onder deze garantie vallen gebreken die geheel of
gedeeltelijk  een  oorzaak  vinden  in  grondstoffen, materialen of constructies, door afnemer gekozen of ons verplicht opgelegd door enige derde, danwel als gevolg van een regeling van overheidswege.
17.5      Wij  garanderen  de  bruikbaarheid  van  door  ons geleverde zaken bij een (in de
branche) normaal gebruik. Bij een abnormaal hoge gebruiksfrequentie vervalt derhalve de garantie.
De garantie vervalt tevens indien de artikelen worden aangewend voor enig ander doel dan waarvoor
deze gebruikelijk worden geleverd.
17.6      Indien wij aansprakelijk zijn uit hoofde van garantie is deze aansprakelijkheid beperkt
tot het vervangen van de ondeugdelijke artikelen danwel terugbetaling van het voor deze
ondeugdelijke artikelen gefactureerde bedrag, zulks ter vrije keuze van ons. De vervanging van
artikelen is beperkt tot herlevering exclusief vrachtkosten. In geval van vervanging wordt een
nieuwe garantie voor de vervangende zaken verstrekt, welke garantie aanvangt op de dag van
aflevering van de vervangende zaken.
17.7      Wij zijn niet tot enige garantie gehouden:
▪    indien afnemer niet volledig danwel niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit deze
overeenkomst of uit enige andere overeenkomst met ons;
▪     indien, in het geval dat wij niet de producent zijn
van de door ons geleverde artikelen, afnemer een garantie heeft ontvangen van de fabrikant, hetzij
rechtstreeks, hetzij via ons;
17.8      In het geval wij niet de fabrikant zijn van door ons
geleverde zaken is onze aansprakelijkheid beperkt tot de aansprakelijkheid zoals die wordt aanvaard
door de leverancier van die zaken.

ARTIKEL 18: UITSLUITINGEN AANSPRAKELIJKHEID
18.1      Indien wij aansprakelijk zijn is deze aansprakelijkheid als volgt geregeld:
▪  voor gebreken in geleverde zaken geldt aansprakelijkheid zoals vastgelegd in artikel 17 van deze
voorwaarden;
▪     onze aansprakelijkheid is overigens beperkt tot het bedrag van de onderhavige transactie;
▪     mocht  echter  naar  eisen  van  redelijkheid  en
billijkheid onze aansprakelijkheidsverplichting tot het vergoeden van het bedrag van de transactie
te gering zijn in verhouding met de door afnemer geleden schade, dan is onze aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal 125 % van het bedrag van de onderhavige transactie;
▪     gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten voorzover deze een bedrag beloopt hoger dan hetgeen
waartoe wij, op grond van het bovenstaande, aansprakelijk zijn.
18.2     Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
18.3      Wij zijn, behoudens in geval van opzet of grove schuld
onzerzijds, niet aansprakelijk voor kosten, schade en rente, die direct of indirect het gevolg zijn
van:
▪    schending van octrooien, licenties, auteursrechten of andere rechten van derden, als gevolg
van gebruik van, door of vanwege afnemer aan ons verstrekte gegevens;
▪    nalatigheid van onze werknemers of van personen die door ons zijn gebruikt bij de uitvoering
van de overeenkomst;
18.4    Modellen, afbeeldingen, gereedschap, tekeningen, beschrijvingen, software en alle overige
informatie, door afnemer te onzer beschikking gesteld, blijven voor zijn rekening en risico en
zullen na gebruik, op eerste schriftelijk verzoek van afnemer eveneens voor zijn rekening en risico
aan hem worden geretourneerd.
18.5      Wij zijn niet aansprakelijk voor:
a.  een  (verkeerde)  montage  door  derden  en/of onjuiste toepassing en/of onjuiste verwerking
van door ons geleverde zaken;

ARTIKEL 19: SOFTWARE
19.1      Indien wij onze afnemer software leveren danwel ter beschikking stellen, blijft het
auteursrecht hierop van toepassing. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming, c.q. de toestemming van
onze leverancier is het kopiëren van de programma's niet toegestaan. Afnemer vrijwaart ons
uitdrukkelijk voor alle schade die mocht ontstaan c.q. alle aanspraken die tegen ons geldend
gemaakt mochten worden uit hoofde van illegaal gebruik van software.
19.2     Indien door ons geleverde software, zonder onze uitdrukkelijke toestemming, wordt bewerkt
en/of uitgebreid vervalt automatisch iedere garantie.
19.3      Het zonder onze toestemming openen van schakel- en
besturingskasten kan tot gevolg hebben dat de door ons geïnstalleerde software onbruikbaar wordt.
Indien zulks het geval zal zijn vervalt automatisch iedere garantie.

ARTIKEL 20: VERPAKKING ONDER EIGEN NAAM

20.1     Indien zulks wordt overeengekomen bedrukken wij verpakkingsmaterialen volgens een ontwerp
van afnemer.
20.2      Indien afnemer zulks wenst en wij dit met de afnemer zijn overeengekomen, kunnen wij
bedrukt verpakkingsmateriaal op afroep voor afnemer in ons magazijn opslaan. Indien van deze
mogelijkheid gebruik wordt gemaakt kan een afzonderlijke afroeporderovereenkomst gesloten worden.
20.3      Alvorens tot het bedrukken van verpakkingsmateriaal volgens een ontwerp van afnemer zal
worden overgegaan, zal vooraf een drukproef ter beoordeling aan afnemer worden voorgelegd. Na diens
akkoordbevinding zullen wij op generlei wijze aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de
uitvoering van het bedrukte materiaal, indien dit niet in belangrijke mate van de drukproef
afwijkt.
20.4      Voor de wijze van uitvoering, afwijkingen in materiaal en/of kleur zijn de bepalingen van
toepassing opgenomen in deze algemene voorwaarden.
20.5      Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor
kleurafwijkingen indien de door ons gebruikte kleur gelijk is aan het door afnemer aan ons
overhandigde monster, danwel het aan ons door afnemer kenbaar gemaakte kleurennummer.
20.6      Wij hebben het recht om alle kosten die verband houden met het bedrukken van
verpakkingsmaterialen volgens een ontwerp van de afnemer, zoals ontwerptekeningen, clichés en
drukwalsen volledig in rekening te brengen. Deze kosten zullen wij onmiddellijk na het gereedkomen
van het drukwerk factureren, ongeacht het feit dat de bedrukte verpakkingsmaterialen eventueel op
afroep worden afgenomen en dientengevolge ook in deelleveringen kunnen worden gefactureerd.
Betaling van die factuur zal binnen de daarvoor geldende termijn moeten plaatsvinden.
20.7      Alle, al dan niet op verzoek van onze afnemer, door of in onze opdracht gemaakte
ontwerptekeningen, clichés, drukwalsen en dergelijke, ook als deze geheel of ten dele aan de
afnemer in rekening zijn of worden gebracht, blijven ons eigendom.
20.8      Indien na een gevraagde offerte de order uitblijft,
kunnen de kosten van een hiervoor gemaakt ontwerp en de eventueel reeds vervaardigde clichés, door
ons 3 maanden na de datum van de offerte aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De
wederpartij is gehouden deze kosten te voldoen.
20.9      Clichés die door of in opdracht van onze afnemer in gebruik zijn genomen, worden geacht
te zijn goedgekeurd.

ARTIKEL 21 : INDUSTRIELE EIGENDOM
21.1    Alle door ons verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen en overzichten in catalogi en
prijscouranten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is een wederpartij niet toegestaan om zonder
onze uitdrukkelijke toestemming deze bescheiden te kopiëren of aan derden ter inzage te geven.
21.2      Het auteursrecht op door ons of  in onze opdracht
vervaardigde ontwerpen, tekeningen, schetsen, litho's, foto's, programmatuur (software), modellen,
stempels, stansvormen, clichés, dessins etc. blijven te allen tijde bij ons berusten. Zij mogen
zonder onze toestemming nimmer worden verveelvoudigd of aan derden ter hand worden gesteld.
21.3      Onze wederpartij vrijwaart ons voor alle gevolgen van een eventuele inbreuk of enig recht
van derden indien wij op verzoek van onze afnemer een bepaald beeld, tekening, model of een
bepaalde vormgeving hebben gebruikt.
21.4    Indien afnemer ons grondstoffen, hulpmaterialen, ingrediënten of drukwerk ter beschikking
stelt om te worden verwerkt in door afnemer bij ons gekochte zaken, dan vrijwaart afnemer ons
uitdrukkelijk tegen mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op auteursrechten en
rechten uit octrooien, merken of modellen.

ARTIKEL 22: TOLERANTIES
22.1      Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn geringe afwijkingen, zowel naar
boven als naar beneden, toelaatbaar. Ter beoordeling zal het gemiddelde van het totaal in één
soort, kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde kwantum als maatstaf gelden. Indien een minimum of
maximum waarde is overeengekomen, dan is een dubbele afwijking naar boven, respectievelijk naar
beneden toegestaan.
ARTIKEL 23: PARTIËLE NIETIGHEID
23.1      Indien één van de bedingen of een onderdeel daarvan uit deze algemene voorwaarden danwel
enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn danwel vernietigd mocht worden,
dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding, de bedingen van deze algemene voorwaarden
onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.
23.2      Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die
de bedoeling die partijen met de onderliggende overeenkomst danwel met deze algemene voorwaarden
beoogden het dichtst benadert.

ARTIKEL 25: VERVAL VAN VORDERINGEN TEGEN ONS
25.1      Vorderingen, waarvoor wij aansprakelijk zijn gesteld, vervallen indien afnemer niet
binnen 6 maanden nadat wij schriftelijk zijn aangemaand en in gebreke zijn gesteld, ons in rechte
heeft betrokken.

ARTIKEL 27: VERPAKKINGSMACHINES EN -APPARATEN
27.1      Op de levering van verpakkingsmachines en –apparaten zijn alle bepalingen van deze
algemene voorwaarden onverkort van toepassing voorzover daarvan in deze bepaling niet wordt
afgeweken.
27.2      Onverkort het bepaalde in  artikel 7.2 gelden onze
prijzen:
▪     exclusief installatie;
▪     exclusief instructie;
▪     exclusief hef- en hijswerktuigen;
▪     exclusief   noodzakelijk   gebleken   verbouwings- kosten.
27.3      Indien hef- en hijswerktuigen worden ingezet of indien wij of namens ons op andere wijze
wordt zorggedragen of wordt geassisteerd bij het takelen van de machine geschiedt dit volledig voor
rekening en risico van de afnemer.
27.4      Afnemer dient ervoor te zorgen dat ter plekke, waar de
betreffende machine of het betreffende apparaat dient te worden geplaatst, alle benodigde
voorzieningen, welke dan ook of hoe dan ook genaamd, aanwezig zijn. Lucht en watervoorzieningen
dienen indien noodzakelijk beschikbaar te zijn binnen één meter van de machine of het betreffende
apparaat. Machines en/of de betreffende apparaten die elektrische voeding nodig hebben zijn door
ons voorzien van een stekker. Voor machines die zogeheten krachtstroom nodig hebben dient afnemer
ons vooraf het type stekker kenbaar te maken. Afnemer dient er rekening mee te houden dat het
gewenste vermogen van een machine dermate hoog kan zijn dat speciale elektrische
schakelvoorzieningen noodzakelijk zijn. Voorzover mogelijk zullen wij afnemer
hieromtrent voor plaatsing informeren.
27.5      De installatie van machines en/of -apparaten is voltooid nadat met succes is
proefgedraaid. Indien proefdraaien niet mogelijk is vanwege enige aan afnemer te wijten oorzaak is
de installatie voltooid nadat de machine of het apparaat door ons is geïnstalleerd en
productiegereed is.
27.6      Problemen ten  aanzien  van  de  installatie  ontslaan
afnemer nimmer van de verplichting onverkort aan haar betalingsverplichtingen jegens ons te
voldoen.
27.7      De afnemer is gehouden een opleveringsverklaring te ondertekenen. Indien afnemer weigert
daartoe over te gaan wordt deze weigering beschouwd als een acceptatie van de oplevering.
27.8      Verpakkingsmachines  en/of   -apparaten  zijn   nooit zodanig af te schermen dat (alle)
bewegende delen niet van buitenaf met de handen te bereiken zijn. Dit is inherent aan verpakken.
Wij hebben ten aanzien van de veiligheid van onze producten de veiligheidseisen in acht genomen. De
bediener van de machine of het apparaat dient nooit met de handen in het machinegedeelte te komen
als deze in werking is. De machine en/of het apparaat is zodanig geconstrueerd dat zulks ook niet
nodig is. Mocht tijdens het productieproces bij afnemer een te verpakken artikel in de machine of
het apparaat vast komen te zitten of mocht de toevoer van verpakkingsmateriaal en/of plakband en/of
krammen en/of band stagneren, dan dient de machine of het apparaat onmiddellijk uitgeschakeld te
worden totdat het euvel is verholpen. Wij zijn niet aansprakelijk indien bovengenoemde
veiligheidseisen niet stipt worden opgevolgd. Afnemer dient zijn bedienend personeel zelf van deze
veiligheidsinstructies op de hoogte te brengen.
27.9     Door ons afgeleverde verpakkingsmachines en/of apparaten voldoen aan de vereiste
wettelijke veiligheidseisen en zijn voorzien van een CE markering. Indien afnemer niettemin extra
veiligheidsvoorzieningen wenst of andere extra voorzieningen dan zullen de daarmee samenhangende
kosten door ons extra in rekening worden gebracht.
27.10    De in dit artikel genoemde bedingen gelden zowel voor
door ons verkochte machines en/of apparaten als wel voor door ons verhuurde of in bruikleen
verstrekte apparatuur.
27.11    De goede werking van door ons verkochte danwel
verhuurde of in bruikleen verstrekte apparatuur wordt
uitsluitend   gegarandeerd   indien   verpakkings-   en
hulpmaterialen worden gebruikt die door ons zijn geleverd danwel waarvan wij de specificaties
hebben goedgekeurd. Afnemer heeft de mogelijkheid met ons een onderhoudscontract op verkochte
verpakkingsapparatuur te sluiten. Hiervoor wordt door ons een afzonderlijke overeenkomst met
afnemer gesloten.
27.12    Alle garantie-aanspraken van de afnemer vervallen indien door de afnemer op of ten behoeve
van de machine niet het materiaal wordt gebruikt dat door ons wordt geleverd.

ARTIKEL 28: TOEPASSELIJK RECHT
28.1      Het Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel van toepassing op
alle aangelegenheden deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de uitvoering van de
overeenkomst betreffende.

ARTIKEL 29: GESCHILLEN
29.1.    Geschillen, welke voortvloeien uit met ons gesloten overeenkomsten, worden ter onzer keuze
beslecht door de Burgerlijke Rechter in onze woonplaats.

ARTIKEL 30: VERTALINGEN
30.1      Van deze algemene voorwaarden kunnen vertalingen in omloop worden gebracht. Echter de
Nederlandse tekst is bindend.

ARTIKEL 31: VINDPLAATS VOORWAARDEN
31.1      Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel Amsterdam.
31.2      Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten
tijde van de aanbieding c.q. de transactie met ons.

 

×